19 november 2012

Inzage notulen bestuursvergadering (VMS)

Rechtbank 's-Hertogenbosch 6 november 2012 LJN BY3459 (VMS)
"Als uitgangspunt voor de uitleg van bepalingen in de statuten geldt de bedoeling van de opsteller ervan, zoals die in de tekst van de bepalingen, deze in onderlinge samenhang bezien, tot uitdrukking komt. Voorts dienen de bepalingen te worden uitgelegd in het licht van de op de vereniging betrekking hebbende bepalingen uit het BW." Dit lijkt mij een bruikbare formulering, die ook beter toepasbaar is dan de "CAO norm".
De statutaire bepaling: "De notulen van de bestuursvergaderingen worden desgevraagd aan de leden beschikbaar gesteld" geeft geen recht aan individuele leden, met "de leden" wordt bedoeld “de leden gezamenlijk” dan wel “de ledenvergadering”. Reflexwerking HR AMSI / Hermes: de bepaling wordt geĆÆnterpreteerd als overeenkomend met het informatierecht van de AvA in de NV en BV (art. 2:107 en 2:217 BW).

Vonnis in kort geding van 6 november 2012 in de zaak van
[eiser], wonende te [woonplaats], eiser,
tegen de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
VERENIGING DE MEDISCHE STAF CATHARINA-ZIEKENHUIS, statutair gevestigd te Eindhoven,
gedaagde,

16 november 2012

Incassokosten contributie

Gerechtshof Amsterdam 22 november 2011, LJN BX7856 (Slotervaart / NVZ)

Een vereniging kan in het huishoudelijk reglement opnemen dat buitgenrechtelijke incassokosten voor rekening van de leden komen. Instemming van het lid of een overeenkomst is niet nodig. Echter, de kosten van eenvoudige aanmaningen vallen er niet onder, en evenmin de kosten van een incassogemachtigde voor werkzaamheden die vallen onder de gerechtelijke invordering.

12 november 2012

Verdeling vermogen rijke slapende vereniging

Rechtbank Groningen 6 juni 2012 LJN BX0578 ( Sectie A Vereniging)

Na verkoop van een werkmaatschappij blijft een vereniging enige jaren slapend voortbestaan. Uiteindelijk wordt besloten tot ontbinding en conform de statuten en de wettelijke regeling, tot verdeling van het aanzienlijke vermogen (ongeveer E 400.000) onder de resterende 26 leden. Een aantal oud-leden, waarvan het lidmaatschap is geeindigd terwijl de vereniging slapend was, is het hier niet mee eens. Toetsing aan art. 2:8 BW van besluit tot verdeling. 

"4.6. Bij een vereniging die wat langer bestaat, die gaandeweg een steeds omvangrijker vermogen opbouwt en die een vlottend ledenbestand heeft, is onvermijdelijk een lastig te beantwoorden vraag aan wie dit vermogen aan het einde van de rit toekomt. Zolang de vereniging actief is moet er (enig) vermogen voorhanden zijn, als de vereniging wordt opgeheven dient het resterende vermogen te worden verdeeld. Uit de aard van de rechtsfiguur 'vereniging' vloeit voort dat de leden die toetreden er rekening mee moeten houden dat zij (hoezeer zij ten tijde van hun lidmaatschap ook hebben bijgedragen aan de vermogensvorming) wellicht niet zullen delen in het vermogen, namelijk als hun lidmaatschap tussentijds eindigt. Alleen als expliciet in de statuten een afwijkende regeling is neergelegd, mogen zij stellig anders verwachten. "


Interne aansprakelijkheid

Rechtbank Breda 25 juli 2012 LJN BX2984

Interne aansprakelijkheid penningmeester. Staleman / Van de Ven ook van toepassing op verenigingen.

Vast komt te staan dat de financiƫle boekhouding/administratie onjuistheden/onvolkomenheden bevat. Hieruit volgt dat de penningmeester is tekortgeschoten is in de behoorlijke vervulling van de aan haar opgedragen taak. Echter, voor aansprakelijkheid op grond van 2:9 BW is daarnaast vereist dat een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Daarvoor zijn de gezichtspunten van Staleman / Van de Ven ook bij verenigingen van toepassing. Van een ernstig verwijt is geen sprake is geen sprake, gelet op: de vereniging is niet-commercieel, het penningmeesterschap is onbezoldigd, bij overname van taken van voorganger waren er al onjuistheden in de boekhouding; er waren geen deugdelijke afspraken omtrent kasgelden en kasboek, diverse personen hadden toegang tot de kas, er werden gratis consumpties gegeven. Opzet niet aangetoond.
Kennelijk vormt een algeheel slordige cultuur geen tekortkoming van de penningmeester, maar juist een factor dat er geen verwijt valt te maken?
Geen aanvullende aansprakelijkheid op grond van 6:162, nu de "de toerekeningsmaatstaf wordt ingekleurd door de maatstaf zoals deze geldt met betrekking tot aansprakelijkheid op grond van artikel 2:9 BW, te weten ernstig verwijt (HR 2 maart 2007, NJ 2007, 240)" Verwijzing naar Willemsen / NOM lijkt mij onjuist, nu dat arrest ging over externe aansprakelijkheid van bestuurder jegens aandeelhouder. 
Penningmeester is ontslagen en geroyeerd, maar geen vordering in reconventie en dit komt niet meer aan de orde.

Verzoek ALV, demissionair bestuur

Rechtbank Amsterdam 27 januari 2012 LJN BV3016 (De Eenhoorn)

Verzoek om ALV ongeldig , demissionaire status bestuur, heel pakket voorlopige voorzieningen.
Zie ook de pagina met tips voor verenigingen zonder bestuur.

Bij een verzoek van leden om een ALV wordt een handtekeningenlijst gebruikt die al was gebruikt voor een eerdere protestbrief. Het bestuur weigert de ALV. De verzoekers houden een vergadering en kiezen een bestuur. De rechter oordeelt dat het verzoek ongeldig was, aangezien de handtekeningen waren gezet voor de eerdere protestbrief. Dus zijn ook ongeldig de vergadering en de verkiezing van het bestuur.

Bestuur verklaart zich tijdens ALV demissionair "Deze term (demissionaire status) heeft geen in de wet of statuten vast omschreven betekenis, maar zal overeenkomstig het parlementaire spraakgebruik door de leden ... zo zijn begrepen dat het bestuur alleen de lopende zaken zou behandelen en plaats zou maken voor een nieuw bestuur. Aan die demissionaire status kon het oude bestuur niet stilzwijgend een einde maken. "

Voorlopige voorzieningen: benoeming onafhankelijke voorzitter ALV, 55% meerderheid voor ontslag en benoeming, verbod op geluidsopnamens tijdens ALV, verbod op contact met leden voor bestuur en tegenbestuur, vaststellen ledenlijst, in afwijking van de statuten niet stemmen bij volmacht, en meer.

Zelfstandige (?) Stichting Sociaal Fonds

Rechtbank Rotterdam 13 juli 2012 LJN BX3840 (Oud-Mariniers)

In feite stichtingsrecht, maar toch relevant. De Vereniging heeft een Stichting Sociaal Fonds opgericht en gefinancierd. De Stichting heeft een eigen bestuur. Er ontstaat een geschil tussen het bestuur van de Stichting en het bestuur van de Vereniging. Het Stichtingbestuur geeft aan een nieuwe stichting op te richten (met andere statuten) en het werkkapitaal van de stichting onder te brengen in de nieuwe stichting. Het Verenigingsbestuur ziet dit niet zitten en schrijft een nieuw Stichtingbestuur in bij de KvK. Het Verenigingsbestuur had de statutaire bevoegdheid het Stichtingsbestuur te ontslaan en het ontslagbesluit is geldig.